Pochovávanie basy 25.2.2017 od 18:00

Obec Horné Dubové pozýva všetkých občanov obce na NOVÝ kultúrny program v podobe hudby, vystúpenia ľudového rozprávača a samotného aktu pochovávania basy, ako ukončenia obdobia fašiangov.

Udalosť sa uskutoční v Kultúrnom dome v Hornom Dubovom, dňa 25.2.2017 so začiatkom od 18:00.

Podávať sa budú aj zabíjačkové špeciality, ktoré si bude možné zakúpiť priamo v KD už 2 hodiny pred začiatkom programu, teda od 16:00, počas kultúrneho programu až do vypredania.

Vstupné:
dospelí: 6€
seniori 3€
deti: vstup voľný

Vstupenky, spolu s rezerváciou miest si môžete zakúpiť na OÚ v čase úradných hodín, alebo priamo na mieste od 16:00 hod. Všetky vstupenky budú zlosovateľné v bohatej tombole!

Veterinárne opatrenie na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

n a r i a ď u j e

právnickým osobám (OÚ Horná Krupá, OÚ Horné Dubové, OÚ Naháč ) a fyzickým osobám: vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uvedených obciach vykonať nasledovné

o p a t r e n i e

pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky , ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

 • Určuje za ohnisko nákazy:
  Chov hydiny p. Daniela Dvoráka, Horná Krupá 138
  GPS: 17.524723, 48.517007
 • Dátum zistenia choroby: 12.1.2017
 • Dátum potvrdenia choroby: 13.1.2017

Stiahnite si celé opatrenie vydané RVPS Trnava:

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Zdroj: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/stromolezci-osetruji-zanedbane-stromy-v-asoparku-podivejte-se-20120307.html

Obec Horné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.10.2016 začala na základe žiadosti p. Štefana Kormútha, Horné Dubové 105, 919 06, konanie č. HDU-36/2015 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks lipy – rastúcej na pozemku parc. č. 172/28 v k. ú Horné Dubové vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu ohrozenia nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Guláš majster Horné Dubové – 2.7.2016

Obec Horné Dubové pozýva všetkých občanov na 2. ročník podujatia „Guláš majster“, ktorý sa uskutoční 2.7.2016 (sobotu) o 13:00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku (areál TJ). Súťažiť sa bude v 1-3 členných družstvách, pričom súťaže sa môžu zúčastniť aj obyvatelia iných obcí. Prihlásiť sa je možné buď: osobne na obecnom úrade, telefonicky na tel. čísle: 5575 165, alebo mailom na obec@hornedubove.sk. Štartovné je stanovené na 5€/družstvo.

Organizačné pokyny a podmienky súťaže :

 1. Príchod súťažiacich družstiev do areálu TJ ľubovoľne
 2. Oficiálne zahájenie 13,00 hod.
 3. Materiál na prípravu gulášu si zabezpečí každé družstvo na svoje náklady (kotlík, suroviny, nože, ingrediencie).
 4. Oheň nemôže byť položený na holej zemi (železná alebo betónová kocka) – týka sa len tých, ktorý nemajú originál kotlíky.
 5. Minimálne množstvo pripraveného gulášu je 5l.
 6. Keďže sa jedná o súťaž vo voľnom štýle, druh mäsa a množstvo navareného gulášu je ľubovoľné. Suroviny musia byť v celistvom stave, nič nesmie byť nakrájané.
 7. Organizátor zabezpečí pre každé súťažné družstvo drevo, vodu, 10 ks plastových tanierov, 10 ks lyžíc a 1 chlieb.
 8. Organizátor zabezpečí porotu, ktorá bude kontrolovať spôsob varenia, vyhodnocovať chuťovú i vizuálnu stránku výsledného produktu.
 9. Vyhlásenie výsledkov bude po ukončení varenia cca o 17,00 hod.
 10. Po vyhodnotení výsledkov môžu družstvá ponúknuť návštevníkom podujatia svoj guláš na predaj za jednotnú cenu 1,00 €.
 11. Vyhodnotené budú tri najlepšie guláše, ktoré určí porota a jeden guláš, ktorý zvolia návštevníci podujatia.
 12. Po vyhlásení výsledkov bude pokračovať zábava pri hudbe.

 

Ostatné podmienky :

 1. Účasť v súťaži je na vlastnú zodpovednosť
 2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby pod vplyvom alkoholu
 3. Každé družstvo je povinné po skončení súťaže dať miesto do pôvodného stavu

V prípade nejasností kontaktujte:

Ján Hrčka – starosta  č. tel. 0905 400 130

Alena Selnekovičová – č. tel. 5575165

Výzva na predkladanie ponúk

podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:  Obec Horné Dubové,    IČO:  00312525
Kontaktná osoba:  Ján Hrčka – starosta obce Horné Dubové
Sídlo:  Obec Horné Dubové, Horné Dubové 97, Horné Dubové PSČ: 919 06
Telefón:   033/5575165             Fax:     033/5575165
Elektronická pošta – E-mail:  starosta@hornedubove.sk

 1. Názov predmetu zákazky: Revitalizácia verejných priestorov obce Horné Dubové
 2. Opis predmetu zákazky: Projekt rieši revitalizáciu verejných priestorov obce Horné Dubové s rozdelením revitalizačných prác na tri samostatné stavebné objekty:
 • SO 01 Chodníky a spevnené plochy zo zámkovej dlažby 262.5 m2
 • SO 02 Drevený altánok
 • SO 03 Oporný múr z debniacich tvárnic DT 30 na výšku 1.00 m
 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 27 220,70 Eur bez DPH
 2. Miesto uskutočnenia stavebných prác: Obec Horné Dubové, Horné Dubové 97, 919 06 Horné Dubové
 3. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45233161-5 – Stavebné práce na stavbe chodníkov, 45233160-8 – Cestičky a iné spevnené povrchy, 43325000-7 – Zariadenia pre parky a ihriská
 4. Rozsah predmetu zákazky: Podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto výzvy.
 5. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
 6. Mena: EUR
 7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
 8. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia stavebných prác: do 12 mesiacov po podpise Zmluvy o dielo
 9. Podmienky účasti záujemcov: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením dokladu oprávňujúcim uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z internetu na OR SR, resp. ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti).
 10. Označenie ponuky: Ponuka musí byť doručená v uzavretom, nepriehľadnom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
  • názov a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve
  • obchodné meno a adresu uchádzača
  • označenie „SÚŤAŽ – neotvárať“
  • označenie heslom zákazky: „VO Horné Dubové
 11. Lehota na predkladanie ponúk: marca 2016 do 09.00 hod.    
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  Obec Horné Dubové, Horné Dubové 97, 919 06 Horné Dubové
 12. Otváranie obálok s ponukami: marca 2016 o 10.00 hod.
  Miesto otvárania obálok s ponukami: Obec Horné Dubové, Horné Dubové 97, 919 06 Horné Dubové
 13. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
 14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

V prípade, že sa vo výzve nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné v súlade s § 34 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto odvolávku, resp. odkaz zameniť za ekvivalent.