VZN

ČísloPopisDátum uzneseniaDátum nadobodnutiaDokument
NávrhNávrh všeobecného záväzného nariadenie obce Horné Dubové č. 1/2017 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území obce Horné Dubové, ktorého vlastníkom je obec Horné Dubové 12/201710.11.2017
2/2016VZN Obce Horné Dubové Č.2 /2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Dubové 15.06.201601.07.2016
1/2015VZN č.1/2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Dubové25.11.201501.01.2016
3/2014O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Horné Dubové 23.10.201407.11.2014
2/2014O nakladaní s nájomnými bytmi v obci Horné Dubové 26.06.201411.07.2014
1/2014O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Dubové17.12.201301.01.2014
1/2013O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Dubové26.11.201201.01.2013
4/2012O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Horné Dubové26.11.201211.12.2012
2/2012O podmienkach poskytovania dotácií26.11.201211.11.2012
1/2012O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Dubové08.12.201101.01.2012
1/2011O niektorých podmienkach držania psov28.07.201115.08.2011
1/2010O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Dubové14.12.200901.01.2010