Poľnohospodárske družstvo

Myšlienka vzniku roľníckeho družstva v Hornom Dubovom sa objavila už v roku 1949. Prvý pokus o založenie Jednotného roľníckeho družstva možno badať už v roku 1951. Cirkevná pôda, na ktorej vlastník nepracoval bola pridelená novozaloženému družstvu, ktoré však nebolo organizačne pripravené, pretože do družstva neboli zapojení aktívni roľníci a tak sa pokus o spoločné hospodárenie už po roku rozpadol.

Rozhodujúce obdobie pre založenie družstva nastalo v júli 1957, v čase žatevných prác. O založení družstva sa začalo intenzívnejšie hovoriť, keď okresné orgány vytvorením agitačných skupín začali zakladať družstvá v Košolnej, Bíňovciach a v ďalších iných obciach. Začiatky pôsobenia Jednotného roľníckeho družstva boli náročné avšak postupom času sa osvedčila efektívnosť spoločného hospodárenia.

Zakladajúca členská schôdza sa konala v nedeľu 4.8.1957. Na tejto schôdzi bol zvolený za prvého predsedu Jednotného roľníckeho družstva Horné Dubové Ján Boledovič. Roľnícke družstvo začalo svoje hospodárenie na jeseň sejbou repky olejnej na výmere 4 ha, pšenice na ploche 106 ha, ozimného jačmeňa na 21 ha a raže na 21 ha. Taktiež sa tu chovalo 216 kusov hovädzieho dobytka, 117 ošípaných, 44 koní, kurence a sliepky. Postupne sa obstarávali aj stroje a dopravné prostriedky.

V roku 1976 sa JRD Horné Dubové zlúčilo spolu s JRD Naháč a JRD Dolné Dubové a vytvorili spoločné Jednotné roľnícke družstvo 9. máj Dolné Dubové.

V júni 1976 na Jednotnom roľníckom družstve v Dolnej Krupej boli položené základy spolupráce pre výstavbu a prevádzku obilnej sušičky SIROCCO. Členmi kooperácie sa stali JRD Dolná Krupá a JRD Dolné Dubové a JRD Dechtice. Po vzájomnej dohode sušička vybudovala na starom majeri v Dolnom Dubovom, čo z dôvodu polohy vyhovovalo všetkým členom. Nositeľom kooperácie bez právneho subjektu sa stalo JRD 9. máj Dolné. Sušička SIROCCO bola uvedená do prevádzky v júli 1979.

1.1.1992 sa odlúčilo JRD Dolné Dubové od JRD Horné Dubové a Naháč a sušička prešla do vlastníctva Poľnohospodárskeho družstva Horné Dubové – Naháč. V roku 2010 bol sušiarenský areál predaný, z dôvodu každoročných strát a nerentabilnej prevádzky.


Doterajší predsedovia Poľnohospodárskeho družstva

Obdobie
Meno predsedu
Počet rokov
2004-súčasnosťPavol LEVÁRSKY8
1995-2003Igor ULMAN8
1993-1994Ľudovít ŠKRABÁK1
1990-1993Vladimír CHOVAN3
1981-1990Viliam LUKÁČ9
1979-1981Gregor DANIŠOVIČ2
1976-1979Emil CUNINKA3
1967-1976Teodor STANO9
1963-1967Jozef VRBOVSKÝ4
1957-1963Ján BOLEDOVIČ6