Horné Dubové - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 7.1.2019 začala na základe žiadosti Obce Dolná Krupá konanie č. HDU-1/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 3 ks orech a 1 ks čerešňa – rastúcich na pozemkoch parc. č. 149/2 a 3887/21 v k. ú Dolná Krupá z dôvodu poškodzovania nehnuteľností navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.12.2018 začala na základe žiadosti Obce Horné Dubové konanie č. DKR-506/2018 o vydanie súhlasu na výrub 7 ks smreka – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 1742/2 v k. ú Horné Dubové z dôvodu rekonštrukcie objektu a revitalizácie okolia.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Dátum zvesenia: 13. 6. 2019