Horné Dubové - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali základné zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení.

Ako zistíte, že na pozemku je prevádzkované plynárenské zariadenie?
Požiadate SPP – distribúcia, a.s., o vydanie bezplatného vyjadrenia k existencii
plynárenských zariadení v záujmovom území alebo jeho blízkosti.

Čo potrebujete od SPP – distribúcia, a.s., ak chcete vykonávať činnosť
v ochrannom pásme plynárenského zariadenia?
Na výkon akýchkoľvek činností v ochrannom pásme plynárenského zariadenia potrebujete od SPP – distribúcia, a.s., súhlasné stanovisko, ktoré obsahuje aj podmienky, ktoré musíte dodržať. Bude ho od Vás vyžadovať aj stavebný úrad v rámci stavebného konania.

Čo musíte urobiť, ak už máte súhlas na výkon činností v ochrannom
pásme plynárenského zariadenia?
Pred realizáciou činností v ochrannom, resp. bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia ste povinný požiadať SPP – distribúcia, a.s., o vytýčenie plynárenského zariadenia. Služba je bezplatná pre stavby ako napr. rodinný dom, objekt na podnikanie, a pod., kde rozsah služby nepresiahne 1 hod., alebo dĺžku 100 m.

Brožúra na stiahnutie: 

tu ku stiahnutiu

Čo sa stane, ak nedodržíte svoje povinnosti a poškodíte plynárenské zariadenie?

  • V prípade akéhokoľvek poškodenia plynárenského zariadenia, prípadne prerušenia dodávky plynu neodkladne kontaktujte poruchovú linku-plyn na čísle 0850 111 727.
  • V prípade spôsobenia škôd na majetku, zdraví či životoch môže byť voči vám vyvodená
    trestnoprávna zodpovednosť.
  • Pri poškodení plynárenského zariadenia ste povinný uhradiť škodu spôsobenú na plynárenskom zariadení, škodu za plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia a náklady na obnovenie dodávky plynu.
  • Slovenská obchodná inšpekcia j e oprávnená uložiť vám pokutu vo výške 300€ – 150 000,- €.

Plagát na stiahnutie:  

tu ku stiahnutiu

Dátum zvesenia: 28. 3. 2015