Horné Dubové - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Obec Horné Dubové s súlade s §18 a, ods. 4 a ods. 8 písmeno a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadené v znení neskorších predpisov

vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Horné Dubové.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Horné Dubové zašlú alebo odvzdajú písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)

do 12. marca 2015 do 12:00 h.

na Obecnom úrade Horné Dubové, PSČ 919 06 v uzavretej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!“

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 26. marca 2015.

Dátum zvesenia: 25. 2. 2015