Horné Dubové - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Výzva na predkladanie ponúk

podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:  Obec Horné Dubové,    IČO:  00312525
Kontaktná osoba:  Ján Hrčka – starosta obce Horné Dubové
Sídlo:  Obec Horné Dubové, Horné Dubové 97, Horné Dubové PSČ: 919 06
Telefón:   033/5575165             Fax:     033/5575165
Elektronická pošta – E-mail:  starosta@hornedubove.sk

 1. Názov predmetu zákazky: Revitalizácia verejných priestorov obce Horné Dubové
 2. Opis predmetu zákazky: Projekt rieši revitalizáciu verejných priestorov obce Horné Dubové s rozdelením revitalizačných prác na tri samostatné stavebné objekty:
 • SO 01 Chodníky a spevnené plochy zo zámkovej dlažby 262.5 m2
 • SO 02 Drevený altánok
 • SO 03 Oporný múr z debniacich tvárnic DT 30 na výšku 1.00 m
 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 27 220,70 Eur bez DPH
 2. Miesto uskutočnenia stavebných prác: Obec Horné Dubové, Horné Dubové 97, 919 06 Horné Dubové
 3. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45233161-5 – Stavebné práce na stavbe chodníkov, 45233160-8 – Cestičky a iné spevnené povrchy, 43325000-7 – Zariadenia pre parky a ihriská
 4. Rozsah predmetu zákazky: Podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto výzvy.
 5. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
 6. Mena: EUR
 7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
 8. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia stavebných prác: do 12 mesiacov po podpise Zmluvy o dielo
 9. Podmienky účasti záujemcov: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením dokladu oprávňujúcim uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z internetu na OR SR, resp. ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti).
 10. Označenie ponuky: Ponuka musí byť doručená v uzavretom, nepriehľadnom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
  • názov a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve
  • obchodné meno a adresu uchádzača
  • označenie „SÚŤAŽ – neotvárať“
  • označenie heslom zákazky: „VO Horné Dubové
 11. Lehota na predkladanie ponúk: marca 2016 do 09.00 hod.    
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  Obec Horné Dubové, Horné Dubové 97, 919 06 Horné Dubové
 12. Otváranie obálok s ponukami: marca 2016 o 10.00 hod.
  Miesto otvárania obálok s ponukami: Obec Horné Dubové, Horné Dubové 97, 919 06 Horné Dubové
 13. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
 14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

V prípade, že sa vo výzve nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné v súlade s § 34 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto odvolávku, resp. odkaz zameniť za ekvivalent.

výzva na predkladanie ponúk

Dátum zvesenia: 11. 3. 2016