Informačné stretnutie občanov – 10.4.2015 (piatok)

insignie2

Obecný úrad v Hornom Dubovom, pozýva všetkých občanov našej obce, na informačné stretnutie občanov, ktoré sa uskutoční v piatok 10.04.2015 so začiatkom o 18:30 hod. v Kultúrnom dome. Na stretnutí starosta obce podá informácie o novom spôsobe triedenia separovaného odpadu a riešená bude otázka dodávok vody do domácností. Stretnutie bude pokračovať diskusiou, ktorá občanom ponúka možnosť položiť otázky starostovi, prípadne poslancov OZ. Všetkých občanov našej obce srdečne pozývame na toto stretnutie a veríme, že sa budeme takto stretávať každý rok.

Zmena v triedenom zbere odpadov

Nadoby-SZ

Vážení občania,

oznamujeme Vám zmenu v triedenom zbere odpadov, ktorú naša obec realizuje s finančnou podporou Recyklačného fondu a ktorej cieľom je maximalizovať množstvo vytriedených druhotných surovín zo zmesového komunálneho odpadu.

Zmena sa týka postupného zavedenia kontajnerového systému separovaného zberu – formou 240 l nádob, ktoré sa budú využívať v rodinných domoch na triedený zber namiesto vriec. Podrobnejšie informácie o zmene sa dočítate v ďalších častiach tohto článku.

Z tohto dôvodu Vás prosíme o aktívnu spoluprácu pri vytriedení každej z nižšie uvedených triedených druhotných surovín a pomohli tak našej obci plniť si záväzky vyplývajúce zo zmluvy s Recyklačným fondom týkajúce sa množstiev druhotných surovín.

Veríme, že s ohľadom na naše životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj aj pre ďalšie generácie obyvateľov našej obce tento cieľ úspešne naplníme Celý článok – – >

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

SPP_logo_Zakladne_vyhotovenie

V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali základné zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení. Ako zistíte, že na pozemku je prevádzkované plynárenské zariadenie? Požiadate SPP – distribúcia, a.s., o vydanie bezplatného vyjadrenia k existencii plynárenských zariadení v záujmovom území … Celý článok – – >

Pozvánka – Pochovávanie basy 13.2.2015 o 17:30

obrazok (41)

Obec Horné Dubové pozýva všetkých občanov na tradičné každoročné ukončenie fašiangov, v podobe symbolického pochovania basy, ktorým sa ukončí obdobie zábav a osláv a vstúpi sa do obdobia pôstu. Pochovávanie basy sa uskutoční v piatok 13. februára 2015 o 17:30 hod. v miestnom Kultúrnom dome. Pripravený je bohatý zábavný program, občerstvenie a … Celý článok – – >