Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

SPP_logo_Zakladne_vyhotovenie

V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali základné zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení.

Ako zistíte, že na pozemku je prevádzkované plynárenské zariadenie?
Požiadate SPP – distribúcia, a.s., o vydanie bezplatného vyjadrenia k existencii
plynárenských zariadení v záujmovom území alebo jeho blízkosti.

Čo potrebujete od SPP – distribúcia, a.s., ak chcete vykonávať činnosť
v ochrannom pásme plynárenského zariadenia?
Na výkon akýchkoľvek činností v ochrannom pásme plynárenského zariadenia potrebujete od SPP – distribúcia, a.s., súhlasné stanovisko, ktoré obsahuje aj podmienky, ktoré musíte dodržať. Bude ho od Vás vyžadovať aj stavebný úrad v rámci stavebného konania.

Čo musíte urobiť, ak už máte súhlas na výkon činností v ochrannom
pásme plynárenského zariadenia?
Pred realizáciou činností v ochrannom, resp. bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia ste povinný požiadať SPP – distribúcia, a.s., o vytýčenie plynárenského zariadenia. Služba je bezplatná pre stavby ako napr. rodinný dom, objekt na podnikanie, a pod., kde rozsah služby nepresiahne 1 hod., alebo dĺžku 100 m.

Brožúra na stiahnutie: 

Čo sa stane, ak nedodržíte svoje povinnosti a poškodíte plynárenské zariadenie?

  • V prípade akéhokoľvek poškodenia plynárenského zariadenia, prípadne prerušenia dodávky plynu neodkladne kontaktujte poruchovú linku-plyn na čísle 0850 111 727.
  • V prípade spôsobenia škôd na majetku, zdraví či životoch môže byť voči vám vyvodená
    trestnoprávna zodpovednosť.
  • Pri poškodení plynárenského zariadenia ste povinný uhradiť škodu spôsobenú na plynárenskom zariadení, škodu za plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia a náklady na obnovenie dodávky plynu.
  • Slovenská obchodná inšpekcia j e oprávnená uložiť vám pokutu vo výške 300€ – 150 000,- €.

Plagát na stiahnutie:  

Pozvánka – Pochovávanie basy 13.2.2015 o 17:30

obrazok (41)

Obec Horné Dubové pozýva všetkých občanov na tradičné každoročné ukončenie fašiangov, v podobe symbolického pochovania basy, ktorým sa ukončí obdobie zábav a osláv a vstúpi sa do obdobia pôstu. Pochovávanie basy sa uskutoční v piatok 13. februára 2015 o 17:30 hod. v miestnom Kultúrnom dome. Pripravený je bohatý zábavný program, občerstvenie a posledná tancovačka v tomto období. Všetci občania sú srdečne vítaní.

Výsledky referenda v našej obci

referendum1

Výsledky referenda konané dňa 7. februára 2015. Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 320 Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 100 Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 99 Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 1 Účasť v % 31,25   Otázka Odpoveď „ÁNO“ Odpoveď „NIE“ Neplatné hlasy Počet … Celý článok – – >