Pozvánka – Pochovávanie basy 13.2.2015 o 17:30

obrazok (41)

Obec Horné Dubové pozýva všetkých občanov na tradičné každoročné ukončenie fašiangov, v podobe symbolického pochovania basy, ktorým sa ukončí obdobie zábav a osláv a vstúpi sa do obdobia pôstu. Pochovávanie basy sa uskutoční v piatok 13. februára 2015 o 17:30 hod. v miestnom Kultúrnom dome. Pripravený je bohatý zábavný program, občerstvenie a posledná tancovačka v tomto období. Všetci občania sú srdečne vítaní.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

insignie2

Obec Horné Dubové s súlade s §18 a, ods. 4 a ods. 8 písmeno a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadené v znení neskorších predpisov

vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Horné Dubové.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Horné Dubové zašlú alebo odvzdajú písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)

do 12. marca 2015 do 12:00 h.

na Obecnom úrade Horné Dubové, PSČ 919 06 v uzavretej obálke označenej “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!”

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 26. marca 2015.

Celé znenie je možné si stiahnuť nižšie: 

Výsledky referenda v našej obci

referendum1

Výsledky referenda konané dňa 7. februára 2015. Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 320 Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 100 Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 99 Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 1 Účasť v % 31,25   Otázka Odpoveď „ÁNO“ Odpoveď „NIE“ Neplatné hlasy Počet … Celý článok – – >