Guláš majster Horné Dubové – 2.7.2016

gulas

Obec Horné Dubové pozýva všetkých občanov na 2. ročník podujatia “Guláš majster”, ktorý sa uskutoční 2.7.2016 (sobotu) o 13:00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku (areál TJ). Súťažiť sa bude v 1-3 členných družstvách, pričom súťaže sa môžu zúčastniť aj obyvatelia iných obcí. Prihlásiť sa je možné buď: osobne na obecnom úrade, telefonicky na tel. čísle: 5575 165, alebo mailom na obec@hornedubove.sk. Štartovné je stanovené na 5€/družstvo.

Organizačné pokyny a podmienky súťaže :

 1. Príchod súťažiacich družstiev do areálu TJ ľubovoľne
 2. Oficiálne zahájenie 13,00 hod.
 3. Materiál na prípravu gulášu si zabezpečí každé družstvo na svoje náklady (kotlík, suroviny, nože, ingrediencie).
 4. Oheň nemôže byť položený na holej zemi (železná alebo betónová kocka) – týka sa len tých, ktorý nemajú originál kotlíky.
 5. Minimálne množstvo pripraveného gulášu je 5l.
 6. Keďže sa jedná o súťaž vo voľnom štýle, druh mäsa a množstvo navareného gulášu je ľubovoľné. Suroviny musia byť v celistvom stave, nič nesmie byť nakrájané.
 7. Organizátor zabezpečí pre každé súťažné družstvo drevo, vodu, 10 ks plastových tanierov, 10 ks lyžíc a 1 chlieb.
 8. Organizátor zabezpečí porotu, ktorá bude kontrolovať spôsob varenia, vyhodnocovať chuťovú i vizuálnu stránku výsledného produktu.
 9. Vyhlásenie výsledkov bude po ukončení varenia cca o 17,00 hod.
 10. Po vyhodnotení výsledkov môžu družstvá ponúknuť návštevníkom podujatia svoj guláš na predaj za jednotnú cenu 1,00 €.
 11. Vyhodnotené budú tri najlepšie guláše, ktoré určí porota a jeden guláš, ktorý zvolia návštevníci podujatia.
 12. Po vyhlásení výsledkov bude pokračovať zábava pri hudbe.

 

Ostatné podmienky :

 1. Účasť v súťaži je na vlastnú zodpovednosť
 2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby pod vplyvom alkoholu
 3. Každé družstvo je povinné po skončení súťaže dať miesto do pôvodného stavu

V prípade nejasností kontaktujte:

Ján Hrčka – starosta  č. tel. 0905 400 130

Alena Selnekovičová – č. tel. 5575165

Výzva na predkladanie ponúk

insignie2

podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:  Obec Horné Dubové,    IČO:  00312525
Kontaktná osoba:  Ján Hrčka – starosta obce Horné Dubové
Sídlo:  Obec Horné Dubové, Horné Dubové 97, Horné Dubové PSČ: 919 06
Telefón:   033/5575165             Fax:     033/5575165
Elektronická pošta - E-mail:  starosta@hornedubove.sk

 1. Názov predmetu zákazky: Revitalizácia verejných priestorov obce Horné Dubové
 2. Opis predmetu zákazky: Projekt rieši revitalizáciu verejných priestorov obce Horné Dubové s rozdelením revitalizačných prác na tri samostatné stavebné objekty:
 • SO 01 Chodníky a spevnené plochy zo zámkovej dlažby 262.5 m2
 • SO 02 Drevený altánok
 • SO 03 Oporný múr z debniacich tvárnic DT 30 na výšku 1.00 m
 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 27 220,70 Eur bez DPH
 2. Miesto uskutočnenia stavebných prác: Obec Horné Dubové, Horné Dubové 97, 919 06 Horné Dubové
 3. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45233161-5 – Stavebné práce na stavbe chodníkov, 45233160-8 – Cestičky a iné spevnené povrchy, 43325000-7 – Zariadenia pre parky a ihriská
 4. Rozsah predmetu zákazky: Podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto výzvy.
 5. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
 6. Mena: EUR
 7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
 8. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia stavebných prác: do 12 mesiacov po podpise Zmluvy o dielo
 9. Podmienky účasti záujemcov: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením dokladu oprávňujúcim uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z internetu na OR SR, resp. ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti).
 10. Označenie ponuky: Ponuka musí byť doručená v uzavretom, nepriehľadnom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
  • názov a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve
  • obchodné meno a adresu uchádzača
  • označenie „SÚŤAŽ – neotvárať“
  • označenie heslom zákazky: „VO Horné Dubové
 11. Lehota na predkladanie ponúk: marca 2016 do 09.00 hod.    
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  Obec Horné Dubové, Horné Dubové 97, 919 06 Horné Dubové
 12. Otváranie obálok s ponukami: marca 2016 o 10.00 hod.
  Miesto otvárania obálok s ponukami: Obec Horné Dubové, Horné Dubové 97, 919 06 Horné Dubové
 13. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
 14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

V prípade, že sa vo výzve nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné v súlade s § 34 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto odvolávku, resp. odkaz zameniť za ekvivalent.

Pochovávanie basy 5.2.016 o 18:30

obrazok (41)

Obec Horné Dubové pozýva občanov obce na tradičné ukončenie fašiangov v podobe pochovávania basy a na fašiangovú zábavu, ktorá bude nasledovať po pochovávaní basy. Miesto: KD Horné Dubové  Dátum a čas: 5.2.206 o 18:30 Od 18:30 pochovávanie basy (cca 3 hodiny), následne bude pokračovať fašiangová zábava Vstupné: dospelí: 6€ seniori: 3€ … Celý článok – – >

Guláš majster Horné Dubové

gulas

Obec Horné Dubové pozýva všetkých občanov na 1. ročník podujatia “Guláš majster”, ktorý sa uskutoční 4.7.2015 (sobotu) o 13:00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku (areál TJ). Súťažiť sa bude v 1-3 členných družstách, pričom súťaže sa môžu zúčastniť iba občania a rodáci obce Horné Dubové. Prihlásiť sa je možné buď: … Celý článok – – >