Výzva na predkladanie ponúk

insignie2

podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:  Obec Horné Dubové,    IČO:  00312525
Kontaktná osoba:  Ján Hrčka – starosta obce Horné Dubové
Sídlo:  Obec Horné Dubové, Horné Dubové 97, Horné Dubové PSČ: 919 06
Telefón:   033/5575165             Fax:     033/5575165
Elektronická pošta - E-mail:  starosta@hornedubove.sk

 1. Názov predmetu zákazky: Revitalizácia verejných priestorov obce Horné Dubové
 2. Opis predmetu zákazky: Projekt rieši revitalizáciu verejných priestorov obce Horné Dubové s rozdelením revitalizačných prác na tri samostatné stavebné objekty:
 • SO 01 Chodníky a spevnené plochy zo zámkovej dlažby 262.5 m2
 • SO 02 Drevený altánok
 • SO 03 Oporný múr z debniacich tvárnic DT 30 na výšku 1.00 m
 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 27 220,70 Eur bez DPH
 2. Miesto uskutočnenia stavebných prác: Obec Horné Dubové, Horné Dubové 97, 919 06 Horné Dubové
 3. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45233161-5 – Stavebné práce na stavbe chodníkov, 45233160-8 – Cestičky a iné spevnené povrchy, 43325000-7 – Zariadenia pre parky a ihriská
 4. Rozsah predmetu zákazky: Podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto výzvy.
 5. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
 6. Mena: EUR
 7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
 8. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia stavebných prác: do 12 mesiacov po podpise Zmluvy o dielo
 9. Podmienky účasti záujemcov: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením dokladu oprávňujúcim uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z internetu na OR SR, resp. ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti).
 10. Označenie ponuky: Ponuka musí byť doručená v uzavretom, nepriehľadnom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
  • názov a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve
  • obchodné meno a adresu uchádzača
  • označenie „SÚŤAŽ – neotvárať“
  • označenie heslom zákazky: „VO Horné Dubové
 11. Lehota na predkladanie ponúk: marca 2016 do 09.00 hod.    
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  Obec Horné Dubové, Horné Dubové 97, 919 06 Horné Dubové
 12. Otváranie obálok s ponukami: marca 2016 o 10.00 hod.
  Miesto otvárania obálok s ponukami: Obec Horné Dubové, Horné Dubové 97, 919 06 Horné Dubové
 13. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
 14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

V prípade, že sa vo výzve nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné v súlade s § 34 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto odvolávku, resp. odkaz zameniť za ekvivalent.

Pochovávanie basy 5.2.016 o 18:30

obrazok (41)

Obec Horné Dubové pozýva občanov obce na tradičné ukončenie fašiangov v podobe pochovávania basy a na fašiangovú zábavu, ktorá bude nasledovať po pochovávaní basy.

Miesto: KD Horné Dubové 
Dátum a čas: 5.2.206 o 18:30

Od 18:30 pochovávanie basy (cca 3 hodiny), následne bude pokračovať fašiangová zábava

Vstupné: dospelí: 6€
seniori: 3€
deti(do 15 r.) – vstup voľný

Vstupenky môžete  zakúpiť priamo pri vstupe do KD od 17:30 hod. v uvedený deň alebo na OÚ v čase úradných hodínod utorka 26.1. do štvrtka 4.2.2016, kde je možnosť aj zarezervovania stolov v KD.

Vstupenky budú zlosovateľné v tombole a bufet je zabezpečený.

Guláš majster Horné Dubové

gulas

Obec Horné Dubové pozýva všetkých občanov na 1. ročník podujatia “Guláš majster”, ktorý sa uskutoční 4.7.2015 (sobotu) o 13:00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku (areál TJ). Súťažiť sa bude v 1-3 členných družstách, pričom súťaže sa môžu zúčastniť iba občania a rodáci obce Horné Dubové. Prihlásiť sa je možné buď: … Celý článok – – >

Zmena v triedenom zbere odpadov

Nadoby-SZ

Vážení občania, oznamujeme Vám zmenu v triedenom zbere odpadov, ktorú naša obec realizuje s finančnou podporou Recyklačného fondu a ktorej cieľom je maximalizovať množstvo vytriedených druhotných surovín zo zmesového komunálneho odpadu. Zmena sa týka postupného zavedenia kontajnerového systému separovaného zberu – formou 240 l nádob, ktoré sa budú využívať v … Celý článok – – >