Uskutočnilo sa ustanovujúce zasadnutie

IMG_0161

Dňa 12.12.2014 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva, na ktorom bolo do funkcie uvedené novozvolené obecné zastupiteľstvo a starosta. Zložením sľubu sa stal starostom obce Ján Hrčka a poslancami Tomáš Hracho, Ing. Denisa Danišová, Bc. Katarína Šurinová, Peter Remenár a Stanislav Skýpala. Zároveň Ing. Denisa Danišová prijala post zástupcu starostu. Na tomto zasadnutí bola zriadená aj komisia pre verejný poriadok (predseda Tomáš Hracho) a komisia pre kultúru a šport, s predsedom Stanislavom Skýpalom. Všetkým novým poslancom a starostovi, praje Obecný úrad veľa chuti a elánu do novej funckie a drží palce v presadzovaní záujmov občanov. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť v menu Fotogaléria –>Obecné akcie –>Rok 2014

Výzva Západoslovenskej distribučnej

Zdroj: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/stromolezci-osetruji-zanedbane-stromy-v-asoparku-podivejte-se-20120307.html

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.

Vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a oklieštenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone činností podľa tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle právnych predpisov na ochranu životného prostredia.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30.11. 2015

V prípade , že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a oklieštenie stromov a porastov v zmysle citovaného vyplývajúceho § 11 zákona o energetike.
V zmysle platných právnych predpisov, využitie drevnej hmoty po oreže, alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie el. vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požiadať v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou Západoslovenskú distribučnú, a.s.na tel. č. 033/5563251.

VYKUROVACIE OBDOBIE z hľadiska požiarnej bezpečnosti

25412000491_0

Najčastejšie vzniká požiar od vykurovacích telies ako sú kachle, spotrebiče, ohrievače, krby. Chceme zdôrazniť pár zásad k predchádzaniu vzniku požiarov počas obdobia vykurovania: – skontrolovať vo vlastnom záujme stav vykurovacích telies a zariadení – umiestňovať vykurovacie telesá na bezpečné miesta a do bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov – inštalovať vykurovacie … Celý článok – – >

POZVÁNKA – Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

insignie2

Obecný úrad v Hornom Dubovom, pozýva všetkých občanom našej obce na prvé ustanovujúce zasadnutie novozvoleného starostu a  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v miestnom kultúrnom dome v Hornom Dubovom v piatok 12.12.2014 o 18:00 hod. Podpisom a zložením sľubu bude do funkcie starostu uvedený na nové funkčné obdobie 2014-2018 Ján Hrčka … Celý článok – – >

Oznam o začiatku rekonštrukcie verejného osvetlenia

rekonstrukcia_verejneho_osvetlenia1

Obecný úrad Horné Dubové oznamuje občanom, že v pondelok 8.12. sa začalo s rekonštrukciou verejného osvetlenia v našej obci. Rekonštrukčné práce budú prebiehať po jednotlivých etapách, preto by nemalo prísť k dlhodobým výpadkom verejného osvetlenia. Zároveň však nie sú vylúčené menšie prerušenia funkčnosti verejného osvetlenia v nočných hodinách, ktoré by však nemali mať … Celý článok – – >